११असार, रोल्पा । थबाङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० का लागि ४० करोड ५९लाख ३० हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

गाउँपालिकाले चालुतर्फ १८ करोड ५८ लाख ९५ हजा र पँुजीगत तर्फ २२ करोड ३५ हजारको बजेट विनियोज गरेको छ ।

गाउँपालिकाले विनियोजित बजेट मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४० लाख, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ७ करोड २२ लाख, विशेष अनुदानबाट १ करोड ९० लाख, समपुरक अनुदान बापत १ करोड २५ लाख र सर्सत अनुदानबाट १७ करोड १६ लाख तथा राजस्व बाँडफाट ६ करोड ९३ लाख २२ हजार को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ३६ लाख ५८ हजार, राजस्व बाँडफाँट ३१ लाख ५० हजार, समपुरक अनुदान १ करोड ५० लाख,विशेष अनुदान ६० लाख र सर्शत अनुदान तर्फ ९५ लाख र चालु आर्थिक वर्षको २ करोडलाई स्रोतको रुपमा रहने छ ।